Select Page

Inhalt

Titel des internationalen Projektes

Sensibilisierung deutscher und polnischer Gymnasiasten für die Klimaproblematik

Uwrażliwienie niemieckich i polskich licealistów na problem klimatyczny

Projektdurchführungszeitraum: 01.03.2022 – 31.11.2022

Opis projektu (cel, działania, termin, miejsce etc.) Beschreibung des Projektinhaltes (Ziel, Aktivitäten, Termin, Ort etc.)
Szczyt klimatyczny w Glasgow, jak również liczne demonstracje wskazują na jednoznaczne cele powstrzymania zmian klimatycznych. Dlatego konieczne jest, aby przede wszystkim uczniowie nie tylko stawiali wymagania, ale także rozumieli, jak te cele mogą zostać osiągnięte.  

Cel projektu: Pogłębienie współpracy między niemieckimi i polskimi liceami w zakresie rozumienia zagadnień klimatycznych. Uczniowie liceów będą mieli przede wszystkim dostęp do przedmiotów MINT (nauki ścisłe) i rozwiną zainteresowania jako “Młody naukowiec” poprzez interesujące eksperymenty naukowe i techniczne. Prace uczniów biorących udział w projekcie będą zorientowane na aktualne potrzeby regionu w zakresie rolnictwa neutralnego dla klimatu i będą miały unikalną wartość dodaną. W ten sposób uczniowie kształcą swoje umiejętności naukowego myślenia i obserwacji oraz po raz pierwszy spotkają się z konkretnymi badaniami naukowymi dotyczącymi środowiska. Poprawi się również wzajemne zrozumienie językowe.      

Szczególną cechą tego pomysłu na projekt jest to, że jego celem nie jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia oraz kadry nauczycielskiej na kwestie zmian klimatu za pomocą samych słów, ale poprzez ekscytujące, samodzielne eksperymenty z innowacyjnymi systemami technicznymi (PlantVital® 5000; www.plantvital.de ), czyli poprzez osobiste doświadczenia.

Zastosowanie i samodzielna obsługa tego systemu urządzeń, który ze względu na swoje innowacyjne właściwości otrzymał dyplom byłego prezydenta federalnego Horsta Köhlera, doprowadzi do następujących rezultatów:

– głębsze zrozumienie procesów fotosyntezy jako podstawy produkcji pierwotnej materii organicznej, – ilościowy i jakościowy monitoring metrologiczny wpływu środków antropogenicznych w kontekście wzrostu roślin (żywotności roślin),

– dogłębna znajomość fotosyntezy w rozwoju ekologicznej produkcji roślinnej,

– wykorzystanie metrologicznej (obiektywnej) obserwacji żywotności gatunków chlorofilowych w obszarze lądowym i wodnym do scharakteryzowania stanu środowiska (inteligentny monitoring środowiska),

– zrozumienie roli fotosyntezy jako pochłaniacza CO2 w związku z kwestiami klimatycznymi.

Badania te obudzą entuzjazm uczestników, a pozytywne doświadczenia wyniesione z własnej udanej pracy zostaną szybko przekazane dalej. Opisane wyżej eksperymenty zapewniają łatwy do zrozumienia wgląd w fotosyntezę i jej bezpośredni związek ze znaczną częścią problemu klimatycznego. Zamiast niezróżnicowanej polemiki na rzecz ochrony klimatu, projekt ten dostarcza wglądu w konkretne procesy, które mają – tu pozytywny – wpływ – na globalne ocieplenie, czyli jego redukcję. Przy zgodnych z założeniami, pozytywnych rezultatach działań, projekt może być rozbudowywany stosownie do potrzeb.        

Szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej: 1. Projekt jest zgodny z treścią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (społecznych, ekologicznych, ekonomicznych). 2. Wspiera zrozumienie wśród młodszego pokolenia, że problemy zwiazne ze zmianami klimatycznymi nie jest wyzwaniem tylko dla jednego kraju, tylko staje się  wyzwaniem transgranicznym, które można przezwyciężyc tylko wspólnie obecnie i w przyszłości. 3. W ten sposób to przedsięwzieęcie staje się „projektem latarnią”, który może służyć jako wzór dla wielu regionów przygranicznych w Europie.    

Grupy docelowe: – Uczniowie oraz ich rodzice i rodzeństwo, a także przyjaciele i krewni. – Nauczyciele i pracownicy techniczni placówek oświatowych. Uczniowie niemieckich i polskich szkół średnich zapoznają się z najnowszymi technologiami “zrównoważonego rozwoju” w odniesieniu do problemu klimatu, który rzadko jest uwzględniany w programach nauczania. Ci, którzy są entuzjastycznie nastawieni do danego odkrycia, mogą również motywować innych. Planowane jest aktywne oddziaływanie na obie grupy docelowe. Będą one multiplikatorami dziś i w przyszłości.  

Działania: Projekt składa się z dwóch etapów:  

Etap 1: Podczas seminariów na aktualnych przykładach w popularno-naukowy sposób wyjaśnia się, jakie warunki muszą być spełnione, aby spełnić warunki Zasad Zrównoważonego Rozwoju (ZZR) ONZ we wszystkich trzech podobszarach i jak w tym kontekście należy zaklasyfikować problem klimatu. (Szczególna rola roślin jako producentów pierwotnych w łańcuchu pokarmowym).  

Etap 2: W tej fazie uczniowie i nauczyciele (z dwóch liceuów w Euroregionie: Niemcy i Polska) są instruowani w zakresie funkcji i sposobu działania systemu pomiarowego PlantVital® 5000 oraz uczeni samodzielnego korzystania z tej techniki pomiarowej. Następnie osoby badane mają pracować nad własnymi zadaniami w eksperymentach, które mają być przeprowadzone samodzielnie, aby dowiedzieć się, które efekty mają pozytywny lub negatywny wpływ na intensywność fotosyntezy i w ten sposób uzyskać odniesienie do problemu klimatu.  

Planowane są różne działania:

1  organizowanie seminariów: początkowe i końcowe

2. organizacja i realizacja szkoleń (warsztatów)

3  planowanie i realizacja prac laboratoryjnych

4. analiza/ocena wyników

5. sprawozdawczość

6. public relations  

Harmonogram z etapami realizacji projektu przedstawia tabela 1 (załącznik nr 1), a plan finansowy tabela 2 (załącznik nr 2).  

Termin realizacji: od 01.03.2022 r. do 31.11.2022 r.  

Lokalizacja: Niemcy: LK MOL i Polska: Województwo lubiskie.
 Der Klimagipfel in Glasgow sowie einschlägige Demonstrationen weisen auf die unübersehbaren Ziele für die Eindämmung des Klimawandels hin. Deshalb ist es erforderlich, dass vor allem die Schüler nicht nur die Forderung aufstellen, sondern ein Verständnis dafür entwickeln, wie diese Ziele auch erreicht werden können.

Ziel des Projektes: Vertiefung der Kooperation zwischen den deutschen und polnischen Gymnasien im Bereich Verständnisvermittlung für die Klimaproblematik. Die Gymnasiasten werden vordergründig einen Zugang zu den MINT-Fächern sowie mittels interessanter naturwissenschaftlich-technischer Experimente Interesse für „Jugend forscht“ entwickeln. Die Arbeiten der beteiligten Schüler erhalten eine Ausrichtung an aktuellen Bedürfnissen der Region zur klimaneutralen regenerativen Landwirtschaft und ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch wird bei den Schülern naturwissenschaftliches Denken und Beobachten geschult und ein erster Kontakt mit konkreter umweltbezogener naturwissenschaftlicher Forschung vermittelt. Auch die gegenseitige sprachliche Verständigung wird verbessert.  

Das Besondere an dieser Projektidee besteht in der Tatsache, dass das Ziel – SchülerInnen und deren Umfeld sowie das Lehrpersonal nicht mit Worten allein für die Klimaproblematik zu sensibilisieren, sondern dieses Ziel durch spannende, selbständig durchzuführende Experimente mit innovativen technischen Systemen (PlantVital® 5000; www.plantvital.de) zu erreichen. Die Nutzung und eigenständige Bedienung dieses Gerätesystems, welches auf Grund seiner innovativen Eigenschaften mit einer Urkunde des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler ausgezeichnet worden war, wird zu folgendem Ergebnis führen:

– Ein tieferes Verständnis der Prozesse der Photosynthese als Grundlage der Primärproduktion organischer Materie.

– Quantitative und qualitative messtechnische Verfolgung des Einflusses anthropogener Maßnahmen im Rahmen des Pflanzenwachstums (Vitalität der Pflanzen).

– Vertiefte Erkentnisse über die Photosynthese bei der Herausbildung eines ökologischen Pflanzenbaus.

– Nutzung der messtechnischen (objektiven) Verfolgung der Vitalität Chlorophyll-tragenden Spezies im terrestrischen wie auch im aquatischen Bereich zur Charakterisierung des Zustandes der Umwelt (intelligentes Umweltmonitoring).

– Verständnis für die Rolle der Photosynthese als CO2-Senke im Zusammenhang mit der Klimaproblematik.

Damit wird Begeisterung geweckt, da positive Erfahrungen, gesammelt aus eigener, erfolgreicher Tätigkeit, schnell weitergetragen wird. Es handelt sich bei diesen Experimenten um leicht verständliche Einblicke in die Photosynthese und deren unmittelbaren Bezug zu einem wesentlichen Teil der Klimaprob-lematik. Anstelle von undifferenzierter Polemik für den Klimaschutz werden mittels dieses Vorhabens Einblicke in konkrete Vorgänge, die einen – hier positiven – Einfluss – auf die Erderwärmung, d.h. deren Minderung, haben, gewährt. Bei angestrebtem positivem Ergebnis ist das Vorhaben beliebig erweiterbar.  

Besondere Bedeutung für das Fördergebiet und die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit: 1. Das Projekt steht im Einklang mit den Inhalten der Sustainable Development Goals der UN (sozial, ökologisch, ökonomisch). 2. Es wird das Verständnis bei der jungen Generation geweckt, dass die Klimaproblematik keine nationale, sondern eine grenzübergreifende Herausforderung ist, die man ab sofort und in der Zukunft nur gemeinsam bewältigen kann. 3. Auf diese Weise wird dieses Vorhaben zu einem „Leuchtturm-Projekt“, das für viele Grenzregionen in Europa als Vorbild dienen kann.

Zielgruppen: • SchülerInnen und deren Eltern und Geschwister sowie Freunde und Verwandte. • LehrerInnen und technisches Personal der Ausbildungsstätten. Die SchülerInnen der deutschen und polnischen Gymnasien werden mit neuesten Technologien für die „Nachhaltige Entwicklung“ mit Bezug zur Klimaproblematik, die nur selten in den Unterrichtsstoff einließen, vertraut gemacht. Wer von einer Erkenntnis begeistert ist, kann auch andere motivieren. Eine aktive Einflussnahme auf beide Zielgruppen ist geplant. Sie werden heute und in Zukunft Multiplikatoren sein.

Aktivitäten: Das Vorhaben besteht aus zwei Teilschritten:

Teilschritt 1: In Seminaren wird in populärwissenschaftlicher Weise an aktuellen Beispielen erläutert, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um den Konditionen der SDG der UN in allen drei Teilbereichen gerecht zu werden und wie sich dabei das Klimaproblem einzuordnen hat. (Besondere Rolle der Pflanzen als Primärproduzenten in der Nahrungskette).

Teilschritt 2: In dieser Phase werden SchülerInnen und LehrerInnen (aus 2 Gymnasien in der Euroregion: Deutschland und Polen) in die Funktions- und Arbeitsweise des Mess-Systems PlantVital® 5000 eingewiesen und zum selbständigen Umgang mit dieser Messtechnik angeleitet. Danach sollen die Probanden in eigenständig durchzuführenden Experimenten eigene Aufgabenstellungen bearbeiten, um zu erfahren, welche Effekte positiv oder negativ auf die Intensität der Photosynthese einwirken und damit auch einen Bezug zur Klimaproblematik erhalten. Es sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen:

1. Durchführung von Seminaren: Kick-Off- und Abschluss-Veranstaltungen

2. Organisation und Durchführung von Trainingsveranstaltungen

3. Planung und Durchführung von Laborarbeiten

4. Auswertung/Bewertung der Ergebnisse

5. Berichterstattung

6. Öffentlichkeitsarbeit

Der zeitliche Bearbeitungsablauf mit Etappen des Projektes wird in der Tabelle 1 (Anlage 1) und der Finanzplan in der Tabelle 2 (Anlage 2) dargestellt.  

Termin: 01.03.2022 – 31.11.2022  

Ort: Deutschland: LK MOL und Polen: Wojewodschaft Lubuskie.